Informasjonsbrev til medlemane i
Sentrum menighet, Varhaug
Desember 2020

Menigheten

Me vil med denne eposten nå medlemane våre med ulik informasjon om Sentrum menighet Varhaug. Del det gjerne med andre du trur kan ha glede av det.

Menigheten består ikkje bare av Gudstjenesten, eller Sundag eller Awana eller andre arrangement. Nei, Sentrum menighet er først og fremst dei menneskene som vil vere med, altså kvar og ein av oss. Først og fremst, tusen takk for at nettopp du er med som medlem, medarbeidar og støttespelar. Me ser stort på det oppdraget me som lokalmenighet er med på, der me ønsker å fremme Guds rike, både her heime, og til jordas endar.

LES MER HER

EI UVANLED ADVENTSTID

Me har nå gått inn i adventstida, ei uvanleg adventstid i år pga. pandemien.

Mange kjenner seg nok aleine i denne tida der me ikkje kan besøke kvarandre som me ønsker og heller ikkje samlast som me plar gjere.

La oss derfor prøve å hugse på kvarandre og gjerne ta ein telefon for å oppmuntre noen som kan trenge det.

La oss og ta smittevernet alvorleg, samtidig som me ikkje blir redde. «Kast all dykkar sut på han, for han har omsut for dykk.» 1.Pet 5,7.

I adventstida minnest me han som kom og han som skal komme igjen og han som ønsker å komme inn til kvar og ein av oss.

«Å, vel det land, det hus, den gard

Hvor denne mann for styret står!

Å, vel det hjerte, sjel og sinn

Hvor denne konge drager inn!»

(611 i Sangboka)

 

LES MER HER

Dåp

15.november var det dåp av lille Peder Skretting på gudstjeneste. Dette var ei fin stund. Det var Terje Bøe som leia dåpshandlinga og Vegard Ask heldt talen. Opptak frå gudstenesta kan du ennå se på youtube ved å klikke her: Dåpsgudsteneste 15.november. Du må dessverre spole fram ca 6 minutt før det startar og endå 3 minutt før lyden verkar, me beklagar dette.

Det er laga eit bønnekort for dåpsbarnet som du kan få viss du kontaktar oss.

FØLG VÅR FACEBOOKSIDE HER

Program avlyst fram til nyttår

Pga Korona og smittevern har menigheten gjenomført få arrangement i det siste.

Fram til nyttår er det bestemt at det er pause i både Gudstenestene, Sundag og Awana. Dette er me leie for, men me håper på betre tider over nyttår og kjem tilbake til dette.

Awana har vore flinke å lage nettopplegg til barna, dette vil det og bli søndag 13.desember her: Awana Varhaug

Vi synger julen inn på nettet.

Søndag 20.desember kl 1800 blir det digital «Vi synger julen inn». Det kan du se på Sentrum si heimeside eller på facebook.

 

Fire på Varhaug om «Jula for meg».

Som eit samarbeid mellom Varhaug Misjonskyrkje, Den norske kyrkje og Sentrum Menighet Varhaug vil det fire gonger i adventstida kome innslag med noen frå Varhaug og deira tankar omkring jul. Følg med på heimesida eller på facebook.

 

Våren 2021

Vår bønn er at vi etter hvert kan forberede oss på en ny normal, og vi er godt i gang med å planlegge vårens menighetsarbeid.

Slik som det ser ut pr dags dato, kan vi samles 50 stk til møter på misjonshuset på samme tid. Med mange forbehold er planen å starte opp gudsteneste og Awana søndag 17. januar. Følg med på facebook her: Gudsteneste og Awana.

Angående møtene Sundag kveld – Sundag, så vil temaet for 2021 vere: «Apostelgjerningene kapittel 29 – kva nå?» Tanken bak dette temaet er å sette fokus på det å vere kristen i nåtid – ei fortsetting av Apostelgjerningene. Første Sundags samling er 10. januar kl. 19:30. Se ellers informasjon på nettsida til Varhaug Misjonshus samt facebook Sundag.

 

Årsmøte 2021

Årsmøtet for Sentrum menighet er sett til 25.februar kl 1900. Velkommen.

FØLG VÅR FACEBOOKSIDE HER

Diakoni – menighetens omsorgstjeneste

Diakonigruppa har som mål å hjelpe mennesker og vise Guds kjærleik.

Ønsker du hjelp til noe?

Ønsker du å samtale om noe?

Ønsker du å delta i diakoni-arbeid?

Ta gjerne kontakt med kontaktperson Astrid Varhaug på telefon 901 24 015.

Astrid skriv om arbeidet:

I denne tida med redusert fysisk kontakt er det svært begrensa kva vi kan gjere av tradisjonelt diakonalt arbeid. Det går spesielt ut over mennesker i risikogruppa.

Besøkstjenesten er så og seie lagt på is pga strenge restriksjoner frå institusjoner ift. antal nærkontaktar, men å gå tur i god avstand eller ta ein sykkeltur med bebuarar på Klokkarhagen er fortsatt gjennomførbart.


Eg har også kontakta Heimesjukepleien, slik at det er ei ordning der folk som mottek hjelp av dei kan ta kontakt med oss. Her må vi også vise stor forsiktighet, og gjennomføre besøk og oppdrag i henhold til gjeldande smittevernhensyn.

Lista ligg nok ganske høgt for å ta kontakt med diakonigruppa. Det er nok lettare for jærbuen og ta imot hjelp som tilbys enn å sjølv be om hjelp. Vi ynskjer at lista skal vera låg.

Det som derimot er gledelig er at det ser ut som at mange har gode folk rundt seg til å hjelpe seg med nødvendige ærend og tjenester. Diakonigruppa har likevel fått hjulpe nokre få som ikkje har så mange rundt seg og som kvir seg for å gå ut i desse dager.

Vi har ikkje hatt nokre praktiske oppdrag denne hausten.

Bønneemne:
* at det diakonale arbeidet skal veksa
* at Gud må fortsetja å visa oss korleis vi kan være til hjelp for vår neste
* at vi kan vise Kristi sinnelag og være eit lys der vi bur og der vi ferdast.

 

FØLG VÅR FACEBOOKSIDE HER

Bønn:

Velkommen til menigheten sine bønnemøte kvar tysdag kveld kl 20.30 til 21.30.

Me har i det siste hatt møta på ungdomsloftet på oddetallsveker og på Zoom på partalsveker. Frammøtet har vore mellom 3 og 6, så det er god plass til fleire. Smittevern blir ivaretatt.

Zoom-møte er nytt og uvant for dei fleste av oss, men det er ikkje så skummelt. Terje Bøe leier oss trygt gjenom, og om me blir meir enn 4-5 stk så kan me dele oss i mindre grupper. Eg kan fortelle at også noen frå den eldre garde har delteke på slike møte, så det går godt an.

Zoom-bønnemøta finn du ved å klikke på Bønnemøte på zoom rett før møtestart.

Det er Terje som har ansvaret for bønnemøta.

Om du har noe du ønsker me skal be for, ta gjerne kontakt med han på telefon 905 19 422.

FØLG VÅR FACEBOOKSIDE HER

Medlemskap Sentrum Menighet

Menigheten tel nå 110 vaksne og 29 barn. Truleg er det fleire som reknar seg som medlemar, men som ikkje har meldt seg inn ved å betale kontingent.

Betaling av medlemsskap kan du gjøre ved å 200,- til Vipps konto #573190 (fane Medlem menighet. Merk med ditt navn i kommentarfeltet.), eller menigheten sitt kontonr - merk med navn og tlf nr og gjerne emailadresse. Pris er kr 200 per år for vaksne, men gratis for barn under 18 år. Hugs gjerne også å melde inn dine barn om du ønsker det. Innmelding kan også gjøres på heimesida her: Innmelding Menighet.

Medlemsskap i Awana kan du og gjøre på Vipps #573190 (fane Awana) eller Awana sitt kontonr. Merk med namn på barnet, fødselsårstall, samt en forelder. Medlemskontingent er sett til 200,- pr barn. Dette er en frivillig kontingent, så det er fritt å betale mer eller mindre, men for at vi skal få frifondsmidler er minstebeløpet sett til 50,- pr barn. Viktigst av alt – takk for at du sender barnet ditt på Awana.

MELD DEG INN HER

Gjevarteneste

På Gudstjenestene til Sentrum Menighet vil kollekten gå uavkorta til misjonsarbeidet som dei fire organisasjonene Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet og Det Norske Misjonsselskap driv. Kollekten samlast inn via Vipps eller kontanter. Kollekter som vi eventuelt samler inn til andre formål, vil bli orientert om på Gudstenesten.

Du kan og gje direkte til menigheten via Vipps #573190 (fane Giverteneste til menigheten), eller direkte til menigheten sin konto.

Til Awana kan du gje gåve på Vipps eller Awana sin konto.

Me oppfordrar også medlemane til å teikne fast gjevarteneste til menigheten. Det gjør du enkelt i din nettbank ved å avtale jamnleg trekk til menighetens konto. Her vil 10% av dei innsamla midlane gå til misjonsarbeidet som dei fire organisasjonane driv, resten vil gå til drift av Sentrum Menighet.

Eller fast gjevarteneste til Awana sin konto på same måte.

Se info om gjevarteneste på heimesida ved å klikke her: Gjevarteneste/ Gåve

Vipps Sentrum Menighet Varhaug: #573190

Konto Sentrum Meinghet Varhaug: 3207.29.29003

Konto Awana Varhaug: 3335.31.70304

MELD DEG INN HER

Bøn og støtte til våre utsendingar:
Familien Anne Mari og Rasmus Rasmussen i Nord-Afrika er avhengig av forbøn og gåver. Me vil gjerne vere med å bidra som menighet slik at dei får utført sitt arbeid, så velkommen til å betale inn til menigheten sin konto og merk betalinga med Anne Mari og Rasmus Rasmussen. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker tilsendt informasjonsbrev frå Rasmussen.

LES MER HER
@espressobaren

Medlemssamtale:

Eldstane vil nå snart sende ut ein sms der dei tilbyd ein medlemssamtale om du ønsker. Tanken er å ta deg som medlem på alvor og høyre kva du har på hjertet.

 

Teneste:

Me treng deg! Vil du engasjere deg i ei teneste, så meld di interesse, gjerne i samtale med eldstane, eller ved å fylle ut kontaktskjema på heimesida her: Kontakt oss .

 

Komiteane:

Menigheten famnar desse komiteane: Gudstjeneste-komiteen (leiar er Berit Skretting), Sundagskomiteen (Tom Magne Ueland), Awana-komiteen (Gina Ueland), Diakoniutvalget (Astrid Varhaug).

Styret for menigheten prøver å ta sitt overordna ansvar for den økonomiske og daglige driften og eindel formalitetar. Leder er i år Torbjørn Honnemyr. Kasserar er Tom Magne Ueland.

Sist, men ikkje minst, har vi Eldsterådet (Steinar Ånestad, Tor Selmer Olsen og Terje Bøe) som har det åndelege ansvar for heile menigheten.

 

Kontakt.

Ta gjerne kontakt med oss i komiteane om det er noe du har på hjartet.

Det fins og ei låst postkasse i gangen på Misjonshuset som du kan legge meldingar til menigheten, anten med namn eller anonymt.

Du kan og ta kontakt med menigheten ved å klikke her: Kontakt oss - Sentrum Menighet.

Sentrum Menighets Facebookside er her: Sentrum menighet Varhaug på Facebook. Her kan du og sende melding eller mail til menigheten.

 

LES MER HER